Regulamin

§ 1[Słownik pojęć]

 

Sprzedawca –  Dawid Sibilski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

   Powerauto Dawid Sibilski z siedzibą przy ul. Kazimierza Tymienieckiego 8A, 60-681 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9721116246, REGON: 300177433.

   Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie, zarówno Konsument, jak i podmiot nieposiadający statusu Konsumenta. 

Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży przez  Sprzedawcę, w szczególności części samochodowe.

   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów na odległość w ramach sklepu internetowego. 

Regulamin – niniejszy regulamin, w którego treści określone zostały ogólne warunki zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach transakcji sklepu internetowego.

§ 2 [Postanowienia ogólne]

 

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

a)   formularza kontaktowego dostępnego w ramach sklepu internetowego;

b)   poczty elektronicznej pod adresem: powerauto@op.pl;

c)   telefonicznie pod numerem: 609 92 00 66;

d)   korespondencji pocztowej kierowanej na adres wskazany

w § 1 ust. 1 Regulaminu.

   Przedmiotem sprzedaży są wyłącznie Towary oferowane przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego PowerAuto w chwili składania zamówienia. Towary są wolne od wad.Ceny Towarów są podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Sprzedawca dokłada należytych starań, aby opisy oraz zdjęcia  odzwierciedlały realny wygląd sprzedawanych Towarów, a także rzetelnie określały ich funkcjonalność i możliwości. 

§ 3 [Składanie zamówień]

Procedura składania Zamówień odbywa się zgodnie z treścią Regulaminu sklepu internetowego, w szczególności po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość wygenerowaną przez sklep internetowy, potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży Towaru. Kupujący może dokonać płatności za Towar w następujący sposób:

a)   przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Idea

Bank S.A. 60 1950 0001 2006 0422 7469 0003 (w tytule przelewu proszę podać nazwę użytkownika, nr aukcji

i nazwę Towaru),

b)   za pomocą systemu płatności on-line DotPay

c)   gotówką za pobraniem.

Kupujący powinien zapłacić cenę za Towar wraz kosztami dostawy przy użyciu jednej z metod wskazanych w ust. 2 niniejszego Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy przestaje być wiążąca.Informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie każdej aukcji w zakładce „Dostawa i płatność”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są w całości przez Kupującego.Przy zakupie jednej sztuki Towaru obowiązuje koszt dostawy podany na  stronie danej aukcji. Przy zakupie większej ilości Towarów, koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie z Kupującym w zależności od rozmiarów i gabarytów paczki.Na wyraźną prośbę Kupującego Towar może zostać wysłany z dodatkową opcją „Ostrożnie” za dopłatą w kwocie 10 zł.Na wyraźną prośbę Kupującego Towar może zostać wysłany z dodatkowo opcją „Sprawdzenie zawartości przy kurierze przed zapłatą” za dopłatą w kwocie 10 zł.

 

§ 4 [Realizacja zamówień] 

Po otrzymaniu przez Kupującego automatycznej wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą jednego ze sposobów określonych w § 2 ust. 1 lit. a-b, w celu wyboru formy wysyłki, rodzaju płatności, oraz podania takich informacji jak: 

nazwa użytkownika, nr aukcji, adres do wysyłki, numer telefonu bądź innych informacji, np. zlecenia wystawienia faktury VAT.

Sprzedawca wysyła Towar w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) lub od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, za wyjątkiem: sobót, niedziel i dni świątecznych.

Sprzedawca wysyła Towar za pośrednictwem kuriera DPD 

O nadaniu przesyłki Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości sms, zawierającej nr listu przewozowego. Czas dostawy przesyłki kurierem wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 

Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w treści umowy zastrzeżono inny termin.

Dowodem dokonania zakupu Towaru jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego podczas składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać, a jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera, takich jak spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy, a także przesłanie Sprzedawcy kopii ww. protokołu. Brak protokołu uszkodzenia nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeńpowstałych w trakcie przesyłki. Natomiast reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

 

§ 7 [Ochrona danych osobowych i prywatności] 

Składając Zamówienie i podając swoje dane osobowe Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Dane osobowe przekazane Sprzedawcy przez Kupującego zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą przekazywane przez Sprzedawcę podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedającego.

 

§ 8 [Postanowienia końcowe] 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta, przyznanych mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.